Formularze

Poniżej znajdują się wzory formularzy pomocnych w przypadku reklamacji lub zwrotu towaru.

1. Wzór protokółu reklamacyjnego :

                                           .

 

                                              PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY NR ….

 

Sporządzony w dniu ................... w związku ze zgłoszeniem reklamacji nr ......... z dnia ..........

Imię i nazwisko nabywcy ....................................................................................................................

Dokładny adres ....................................................................................................................................

Nr telefonu .............................................................................................................................................

Data nabycia towaru .................................. nr r-ku ................................... z dnia ............................

Rodzaj towaru ................................................ typ ................................................................................

cena ........................................ data produkcji ................................ wykończenia ...........................

Producent ..............................................................................................................................................

Transport : własny, nabywcy, sprzedawcy*)

Dokładny opis wad ..............................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

jednostka odpowiedzialna za powstałe wady ................................................................................

Żądanie nabywcy co do sposobu załatwienia reklamacji ............................................................

Opinia pracownika / rzeczoznawcy ....................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Decyzja pracownika handlu ...............................................................................................................

..................................................................................................................................................................

 

Imię i nazwisko

sprawdzającego reklamację

 

..............................................                                                .................................................

PODPIS                                                                             PODPIS NABYWCY

 

 

*) niepotrzebne skreślić

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

2. Wzór Oświadczenia o odstąpieniu od umowy :

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat: [nazwa przedsiębiorcy]

adres do zwrotu: [ulica, miejscowość, kod pocztowy]

e-mail kontaktowy:  [jeśli jest dostępny]

fax: [jeśli jest dostępny]

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/ o świadczenie następującej usługi(*) 

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

– Adres konsumenta(-ów)

 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data:

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.