Bezpieczeństwo

Poniżej znajdują się wzory formularzy pomocnych w przypadku reklamacji lub zwrotu towaru.

1. Wzór protokółu reklamacyjnego :

                                           .

 

                                              PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY NR ….

 

Sporządzony w dniu ................... w związku ze zgłoszeniem reklamacji nr ......... z dnia ..........

Imię i nazwisko nabywcy ....................................................................................................................

Dokładny adres ....................................................................................................................................

Nr telefonu .............................................................................................................................................

Data nabycia towaru .................................. nr r-ku ................................... z dnia ............................

Rodzaj towaru ................................................ typ ................................................................................

cena ........................................ data produkcji ................................ wykończenia ...........................

Producent ..............................................................................................................................................

Transport : własny, nabywcy, sprzedawcy*)

Dokładny opis wad ..............................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

jednostka odpowiedzialna za powstałe wady ................................................................................

Żądanie nabywcy co do sposobu załatwienia reklamacji ............................................................

Opinia pracownika / rzeczoznawcy ...................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Decyzja pracownika handlu ...............................................................................................................

..................................................................................................................................................................

 

Imię i nazwisko

sprawdzającego reklamację

 

..............................................                                                .................................................

PODPIS                                                                             PODPIS NABYWCY

 

 

*) niepotrzebne skreślić

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Wzór Oświadczenia o odstąpieniu od umowy :

................................................................                                       ......................., dn............. 2013 r.

................................................................

................................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta 

 

                                                              .........................................................                    

                                                               .........................................................

                                                               nazwa i adres przedsiębiorstwa

 

 

              Oświadczenie o odstąpieniu od umowy  zawartej na odległość

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271)     odstępuję od umowy....................................................................................... nr. ................

zawartej dnia............................... w.....................................................................

Proszę o zwrot kwoty....................zł (słownie: ...................................................)

przekazem pocztowym na adres...........................................................................

lub na konto nr.....................................................................................................

 

Zwracam, towar …………………........................................................................

otrzymany dnia .....................................................................................................

 

 

 

                                                                                            ...............................

                                                                                                 podpis konsumenta